OBCHODNÍ PODMÍNKY

vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

(dále jen „Podmínky užití“)

 

Miluše Hrubá

se sídlem K Holyni 150, Praha 5, 15400

IČO: 16186427

 

Kontaktní údaje:

Doručovací adresa: K Holyni 150, Praha 5, 15400

E-mail: milahruba@gmail.com

Telefon: 606635205

 

(dále jen „Obchodník")

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1           Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „Občanský zákoník“) stanovují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí voucheru (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Obchodníkem a zákazníkem (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím elektronického formuláře webové aplikace umístěné na internetových stránkách dostupných na www.zachransvoufirmu.cz (aplikace dále jen „Aplikace“ a webové stránky dále jen „Webové stránky“) provozované společností Tatum Blockchain Services s.r.o., se sídlem Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 07176856, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 106604 (dále jen „Provozovatel“) a tvoří její nedílnou součást.

 

1.2           Zákazníkem je pouze spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít Smlouvu, je právnickou osobou či osobou, jež by při uzavírání Smlouvy jednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3           Předmětem Smlouvy je na straně Obchodníka závazek poskytnout Zákazníkovi voucher, který Zákazník může po zrušení úředních preventivních opatření proti šíření koronavirové nákazy využít pro nákup zboží či služby Obchodníka (dále jen „Voucher“), a na straně Zákazníka závazek za poskytnutí Voucheru zaplatit Obchodníkovi příslušnou cenu.

 

1.4           Práva a povinnosti odchylná od Obchodních podmínek si Obchodník a Zákazník (dále též souhrnně jako „Smluvní strany“) mohou sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají aplikační přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

 

1.5           Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

2.1 Pro odeslání objednávky vyplní Zákazník elektronický formulář v Aplikaci. Objednávka Voucheru je závazná a představuje akceptaci návrhu Obchodníka na uzavření Smlouvy umístěného na Webových stránkách. Návrh Obchodníka obsahuje zejména informace o:

 

2.1.1 ceně Voucheru,

 

2.1.2 podmínkách užití Voucheru,

 

2.1.3 právech spojených s Voucherem.

 

2.2 Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

2.3 Zákazník je v objednávce povinen uvést úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou Obchodníkem považovány za úplné a pravdivé.

 

2.4 Smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky Obchodníkovi.

 

2.5 Obchodník prostřednictvím Provozovatele neprodleně po doručení objednávky potvrdí Zákazníkovi uzavření Smlouvy elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „Elektronická adresa Zákazníka“). Spolu s tím zasílá Obchodník prostřednictvím Provozovatele Zákazníkovi aktuální znění Smlouvy a Obchodních podmínek. Byla-li platba bankou Zákazníka schválena, Obchodník Zákazníkovi prostřednictvím Provozovatele zašle Voucher.

 

2.6 V rámci jedné objednávky je Zákazníkovi poskytnut pouze jeden Voucher, není-li výslovně sjednáno jinak.

 

2.7 Smluvní strany vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

 

2.8 Provozovatel není účasten smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Zákazníkem, práva a povinnosti související se Smlouvou vznikají pouze Obchodníkovi a Zákazníkovi. Voucher je v Aplikaci vytvořen a Zákazníkovi převeden jménem a na účet Obchodníka.

 

 

3. CENA VOUCHERU, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Webové stránky obsahují informace o ceně Voucheru. Cena Voucheru je uvedena i včetně daně z přidané hodnoty, je-li Obchodník plátce DPH. Zákazník není povinen hradit náklady na balení, přepravu ani žádné další související poplatky, není-li výslovně stanoveno jinak. Obchodník nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

3.2 Cenu Voucheru lze uhradit pouze prostřednictvím platební brány integrované v Aplikaci na bankovní účet Obchodníka.

3.3 Cena Voucheru je splatná do 3. (tří) dnů ode dne uzavření Smlouvy.

3.4 Cena Voucheru zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazena na Webových stránkách. V případě zjevné technické chyby při uvedení ceny Voucheru nemá Obchodník skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít.

3.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Obchodník za platbu Voucheru Zákazníkovi fakturu. Fakturu vystaví Obchodník Zákazníkovi po uhrazení ceny Voucheru a zašle ji v elektronické podobě na Elektronickou adresu Zákazníka, s čímž obě Smluvní strany souhlasí.

 

 

4. VOUCHER A JEHO POUŽITÍ

 

4.1 Voucher představuje pohledávku Zákazníka za Obchodníkem na poskytnutí zboží či služby nabízené Obchodníkem či na jiné plnění Obchodníka uvedené ve Smlouvě.

 

4.2 Voucher je uchováván elektronicky v Aplikaci.

 

4.3 Vouchery může Zákazník sčítat, nevylučuje-li to jejich povaha.

 

4.4 Voucher není možné využít k poskytnutí zboží či služby či k jinému plnění u subjektu odlišného od Obchodníka.

4.5 Voucher je možné použít pouze jednou a nelze jej vyměnit na hotovost.

4.6 V případě odstoupení Zákazníka od smlouvy či jiném zániku smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami, při níž Zákazník uplatnil Voucher, v jehož důsledku jsou si Smluvní strany povinny vrátit vzájemná plnění, Obchodník vrátí Zákazníkovi příslušnou část ceny zboží či služby ve formě nového Voucheru.

 

 

5. PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

5.1 Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku).

 

5.2 Obchodník odpovídá Zákazníkovi za vady Voucheru v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel je povinen poskytnout Voucher ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Voucher musí být poskytnut s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby jej bylo možné použít k účelu podle Smlouvy. Nejsou-li jakost a provedení Voucheru ujednány jinak, plní Obchodník v jakosti střední. Je-li splněno vadně, má Zákazník práva z vadného plnění.

 

5.3 Je-li vada Voucheru nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži Zákazníka. To neplatí, pokud Obchodník vadu lstivě zastřel nebo pokud Zákazníka výslovně ujistil, že Voucher takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

 

5.4 Zákazník je povinen vytknout vadu Obchodníkovi bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Voucher prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se vada projevuje. Vadu lze vytknout do 6 (šesti) měsíců od převzetí předmětu plnění (tj. Voucheru).

 

5.5 V případě, že Voucher byl poskytnut vadně a je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny Voucheru. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Voucher řádně využít, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny Voucheru.

 

5.6 Má-li Zákazník právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Obchodník namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

5.7 Při vytýkání vad (reklamaci) Voucheru Obchodník Zákazníkovi doporučuje, aby Zákazník specifikoval zpochybněný Voucher prostřednictvím jeho kódu, uvedl důvod zpochybnění Voucheru, přesný popis charakteru vad a dále aby uvedl, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Uplatnění práv z vadného plnění může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla Obchodníka či na adresu elektronické pošty Obchodníka uvedené v úvodu Obchodních podmínek.

5.8 Obchodník je povinen přijmout vytknutí vady (reklamaci) v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Obchodník je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje.

 

5.9 Obchodník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Obchodník reklamace vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se se Zákazníkem nedohodnul jinak. O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace plnění vystaví Obchodník Zákazníkovi písemné potvrzení.

 

 

6. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

6.1 Dle ustanovení § 1837 písm. a) Občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

6.2 Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí Voucheru představuje poskytnutí služby. Obchodník před uzavřením Smlouvy informuje Zákazníka o tom, že odesláním objednávky uděluje svůj souhlas Obchodníkovi, aby splnil Smlouvu před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy a že Zákazník v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

 

6.3 Pouze nejedná-li se o případ § 1837 písm. a) Občanského zákoníku či o jiný případ vymezený v § 1837 Občanského zákoníku, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Obchodníkovi odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník využit vzorový formulář poskytovaný Obchodníkem, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla Obchodníka či na adresu elektronické pošty Obchodníka uvedené v úvodu Obchodních podmínek.

 

6.4 V případě odstoupení od Smlouvy se smlouva od počátku ruší. Obchodník vrátí Zákazníkovi zaplacenou cenu Voucheru do 14 (čtrnácti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy stejným způsobem, jakým tuto cenu od Zákazníka obdržel, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak. Zákazník tímto souhlasí s tím, aby mu Obchodník zaplacenou cenu Voucheru vrátil prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu na účet, ze kterého Zákazník cenu Voucheru zaplatil.

 

6.5 Obchodník upozorňuje Zákazníka na to, že v případě zjevné chyby v ceně Voucheru nemá Obchodník skutečnou vůli uzavřít Smlouvu. V případě, kdy bude Zákazníkovi poskytnut Voucher za zjevně chybnou cenu, oznámí Obchodník tuto skutečnost Zákazníkovi, jakmile chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Obchodníka. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Obchodník Zákazníkovi cenu Voucheru postupem dle bodu 6.4 Obchodních podmínek.

 

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

7.1 Poskytovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

7.2 Přístup na Webové stránky je pro Zákazníka bezúplatný. Zákazník Webové stránky navštěvuje a užívá na vlastní odpovědnost, kdy je zejména povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístupu každému, kdo porušuje pravidla stanovená těmito Obchodními podmínkami.

 

7.3 Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s využitím Webových stránek, užitím informací nebo stahováním údajů z Webových stránek z důvodu technických chyb a chyb výpočetní techniky, chyb v údajích, přerušení nebo zpoždění v provozování serveru, počítačového viru, ztráty zisku nebo dat Zákazníka, z důvodu neoprávněného přístupu k přenosům či datům Zákazníka a jejich změny či jiné ztráty.

 

7.4 Obchodník vystavuje Vouchery pouze pro osobní a nekomerční účely. Proto nikdo nesmí znovu prodávat, odkazovat na (deep linking), užívat, kopírovat, monitorovat (např. pavouky nebo technikou scraping), zobrazovat, stahovat a reprodukovat Aplikaci, její obsah, informace či Vouchery dostupné na Webových stránkách za jakýmkoli komerčním nebo konkurenčním účelem.

 

 

8. KONTROLA OBCHODNÍKA, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

8.1 K podnikání je Obchodník oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Obchodníka nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

 

8.2 V případě, že dojde mezi Obchodníkem a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Pro podání stížnosti a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.3 Případné stížnosti vyřizuje Obchodník prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu Obchodních podmínek. Zákazník se dále může obrátit na subjekty uvedené v předchozím článku.

 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

9.1 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se Smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana Zákazníka poskytnutá mu právem státu, kde má Zákazník své obvyklé bydliště.

9.2 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

9.3 Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé Smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně pozemní poštou. Zákazníkovi je doručováno zejména na Elektronickou adresu Zákazníka.

9.4 Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

9.5 Smlouva včetně těchto Obchodních podmínek je archivována Obchodníkem v elektronické podobě a není přístupná.

9.6 Tyto Obchodní podmínky jakož i všechny ostatní přílohy Smlouvy (dále v tomto odstavci jen „Obchodní podmínky“) je Obchodník oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Změny Podmínek užití Obchodník písemně oznámí Zákazníkovi. Obchodník má právo do 10 (deseti) dnů ode dne doručení oznámení Obchodníka o změně Obchodník podmínek s touto změnou vyslovit souhlas, nebo tuto změnu odmítnout a současně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu s výpovědní dobou, která činí 10 (deset) dnů a počíná běžet od následujícího dne ode dne, v němž byla výpověď doručena Obchodníkovi. Smluvní strany si sjednávají, že nedoručení včasné výpovědi Zákazníka dle předchozí věty či nedoručení včasného souhlasu Zákazníka se změnou Obchodních podmínek se považuje za vyjádření souhlasu Zákazníka se změnou Obchodních podmínek. Smluvní strany si pro tento případ sjednávají, že písemná forma souhlasu Zákazníka tímto zůstává zachována (tj. považují ji zachovanou i v případě nedoručení včasné výpovědi Zákazníka či nedoručení včasného souhlasu Zákazníka se změnou Obchodních podmínek). Takto provedené změny Obchodních podmínek jsou účinné uplynutím 10. (desátého) dne ode dne doručení oznámení Obchodníka o změně Obchodních podmínek Zákazníkovi.

 

9.7 Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4. 4. 2020.